24 december 2019
Medewerking kerstnachtdienst in de Hervormde kerk,
Foarwei 2, 9104 BX in Damwâld
10 juli 2019
Zomeravondconcert in Prorege,
Rengerswei 15, 9062 ED in Oentsjerk
Aanvang 20.00 uur